Els เป็นเจ้าของที่พักในโรมที่เอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ลี้ภัยผ่าน Airbnb.org

มาช่วยกันเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ลี้ภัย 100,000 คนที่หนีออกจากยูเครน

เอื้อเฟื้อที่พักฟรีหรือให้ส่วนลดผ่าน Airbnb.org หรือบริจาคเพื่อสมทบทุนให้ช่วยเหลือได้มากที่สุด

แรงสนับสนุนจากคุณช่วยสร้างความแตกต่างได้

Airbnb.org สมทบทุนค่าที่พักระยะสั้นให้ผู้ลี้ภัยจากยูเครนสูงสุด 100,000 คน เราสนับสนุนผู้ลี้ภัยโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรืออัตลักษณ์

เอื้อเฟื้อที่พักชั่วคราวฟรีหรือให้ส่วนลดผ่าน Airbnb.org หรือจะบริจาคสมทบทุนค่าที่พักก็ได้

ลินดา เจ้าของที่พักในดัลลัส ได้ต้อนรับผู้ลี้ภัยผ่าน Airbnb.org

เอื้อเฟื้อที่พัก

เอื้อเฟื้อที่พักฟรีหรือให้ส่วนลด

การให้เช่าที่พักกับ Airbnb

  • ช่วยเอื้อเฟื้อเตียงนอนสบายๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึง 2-3 สัปดาห์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ลี้ภัย
  • Airbnb.org ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยตรวจสอบว่าผู้ลี้ภัยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าพัก
  • Airbnb ปกป้องโฮสต์ด้วย AirCover ซึ่งครอบคลุมการประกันภัยความรับผิด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกมากมาย โดยโฮสต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ
Fode เป็นผู้ลี้ภัยที่เข้าพักกับเจ้าของที่พักในอิตาลีผ่าน Airbnb.org

เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะนำมาสมทบทุนบรรเทาค่าที่พักฉุกเฉินสำหรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนและผู้เดือดร้อนในยามวิกฤต

ระบบการบริจาค

  • เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปใช้หาที่พักระยะสั้นให้ผู้เดือดร้อน
  • ผู้เข้าพักในโปรแกรมของเราจะได้เข้าพักฟรี
  • ยอดเงินบริจาคนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ตามขอบเขตที่กฎหมายภาษีในพื้นที่กำหนด
Josue ให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb.org เพื่อต้อนรับผู้เดือดร้อนที่หนีภัยพิบัติต่างๆ

ต้องการความช่วยเหลือไหม?

เราไม่ได้เอื้อเฟื้อที่พักแก่บุคคลโดยตรงในขณะนี้ Airbnb.org ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยจองและประสานเรื่องที่พักให้ผู้ลี้ภัย

บทบาทขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

พาร์ทเนอร์ของเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ร่วมมือกันต้อนรับผู้ลี้ภัย องค์กรเหล่านี้ช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผู้เดือดร้อน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะต้องได้รับคำเชิญก่อน จึงจะเข้าร่วมได้

บทบาทของ Airbnb.org

Airbnb.org มอบเงินอุดหนุนและเทคโนโลยีแก่พาร์ทเนอร์องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเรา เพื่อช่วยจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้เดือดร้อน

พาร์ทเนอร์ของเรา

  • HIAS
  • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

Airbnb มีส่วนร่วมอย่างไร

สนับสนุนเจ้าของที่พัก

Airbnb ปกป้องโฮสต์ด้วย AirCover ซึ่งครอบคลุมการประกันภัยความรับผิด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีกมากมาย โดยโฮสต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการ

สมทบทุนค่าที่พัก

Airbnb และผู้บริจาคสมทบทุนค่าที่พักชั่วคราวให้ผู้ลี้ภัยสูงสุด 100,000 คนที่หนีออกจากยูเครน

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

Airbnb จะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักสำหรับที่พัก Airbnb.org เพื่อผู้ลี้ภัยทั้งหมด